พัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาการศึกษา

ขอบคุณข้อมูลจาก….http://www.gotoknow.org/blogs/posts/492818

หน่วยงานที่เกี่ยวกับการศึกษาจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเว็บไซต์เพื่อชี้แจงข่าวสารให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการได้รับทราบถึงกำหนดการต่างๆที่สถานศึกษานั้นๆได้จัดขึ้น รวมทั้งกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

 เมื่อยุคสมัยในสังคมเปลี่ยนไป ประเทศชาติมุ่งสู่ความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  การคมนาคม การค้าระหว่างประเทศ กระทั่งความเจริญก้าวไกลไร้พรมแดนทางเทคโนโลยี ที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ในเวลาอันเร็วพลัน ด้วยการสื่อสารผ่านทางสื่อเทคโนโลยีต่างๆซึ่งเป็นกระบวนการสื่อสารที่นำสมัย ผู้คนล้วนแต่รักในความสะดวกสบายในการรับข่าวสารผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของรัฐ หรือแม้แต่หน่วยงานราชการต่างๆ ก็จำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไปที่ต้องการเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการดังกล่าว

      หน่วยงานที่เกี่ยวกับการศึกษาจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเว็บไซต์เพื่อชี้แจงข่าวสารให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการได้รับทราบถึงกำหนดการต่างๆที่สถานศึกษานั้นๆได้จัดขึ้น รวมทั้งกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันไหว้ครู การรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด การรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น หรือแม้แต่การจัดการเรียนการสอนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้ติดตามข่าวสารได้สะดวกยิ่งขึ้น

หน่วยงานที่เกี่ยวกับการศึกษาควรจะมีการพัฒนาเว็บไซต์ให้น่าอ่านและน่าติดตาม ในเว็บไซต์ของสถาบันนั้น ควรจะมีภาพประกอบที่เป็นสีสัน ควรจะมีข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการเชิญชวนในการร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางสถาบันการศึกษาได้จัดขึ้น และเว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษานี้ควรที่จะมีหัวข้อของเรื่องที่เด่นๆพาดหัวข้อนั้นขึ้นมา เพื่อให้ข้อความนั้นน่าสนใจและไม่ลำบากต่อการสืบค้นข้อมูล ข้อมูลจะต้องสดใหม่และไม่ล้าหลัง ต้องมีความเป็นปัจจุบัน  เพื่อให้คนที่ใช้บริการเว็บไซต์ก้าวทันต่อสถานการณ์และเหตุการณ์ที่ทางสถาบันการศึกษาแจ้งให้ทราบ

ข้อมูลในเว็บไซต์จะต้องมีความเป็นสากล และควรจะมีการใช้ภาษาต่างประเทศ เพราะในปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซี่ยน(ASEAN Community)อาจจะมีชาวต่างชาติที่จะเข้ามาศึกษาข้อมูลของเว็บไซต์ และยังเป็นการใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษโดยผู้ที่เข้ามาใช้บริการก็สามารถเรียนรู้จากหน้าเว็บไซต์ได้ อีกทั้งภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่มีความเป็นสากลสามารถสื่อสารกับผู้คนได้อย่างกว้างขวาง ในเว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษาควรจะมีการจัดสรรข้อมูลเนื้อหาให้เป็นหมวดหมู่โดยการแยกให้ชัดเจน  เพื่อลำดับความยากง่ายในการสืบค้นข้อมูล อย่างเช่น เว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีการจัดสรรหมวดหมู่ ข้อมูลเนื้อหา ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์  เช่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (http://www.ubru.ac.th)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (http://www.ubu.ac.th)

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (http://www.benchama.ac.th)

โรงเรียนนารีนุกูล (http://www.narinukun.ac.th)

จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้  เว็บไซต์สถาบันการศึกษาควรที่จะมีการพัฒนาเว็บไซต์ให้เข้ากับยุคสมัย  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้เข้ามาอ่านเกิดความสนใจ  และเว็บไซต์ควรมีการปรับปรุงให้ทันกับเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะให้ผู้ที่ติดตามก้าวทันต่อสถานการณ์และกิจกรรมที่สถาบันการศึกษาได้จัดขึ้น รวมทั้งสถาบันการศึกษาควรปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s